Arrild

I hjertet af Sønderjylland

24.03.08, referat fra årsmøde i lokalrådet

Referat fra årsmøde i Lokalrådet for Arrild Sogn, torsdag d. 27.03.08

 Velkomst v. Lene Nielsen.

Formålet med lokalrådet er at være bindeled til Tønder Kommune. Lokalrådet er et selvkørende underudvalg under sogneforeningen. Man kan selv sende ansøgninger til Tønder Kommune, men erfaringsmæssigt står man stærkere, hvis man får medvirken fra lokalrådet.

Afsluttede opgaver i samarbejde med foreninger og enkeltpersoner: Opslagstavle opsat ved Dagli’Brugsen, petanquebaner, fyraftensmøder med kommunen (herunder især diskuteret offentlige toiletter og hærværk, stien gennem campingpladsen, fortov på Skærbækvej).

Igangværende opgaver: Ændring af navn ved Skovvænget/Slotsvej bl.a. pga. GPS-forvirring ved udrykning, den offentlige sti gennem campingpladsen (kommunen er i gang med at se på det), blomsterkasser ved indfaldsveje (v. Helene Olsen), fortov Skærbækvej (kommunen er i gang).

Rideklub og spejdere vil lave et oplæg til skiltning  vedr. krydsende trafik på Gånsagervej.

Sara Marie kommer med forslag om et fodgængerfelt over Arnumvej – hun inviteres med til næste møde i lokalrådet, så arbejder vi på det. Der har tidligere været fremsat ønske om fodgængerovergang, men dengang strandede det hele på spørgsmålet om Arnumvej var amtsvej/kommunalvej, denne situation skulle være ændret.

Lene opfordrer alle foreninger til at bruge den nuværende hjemmeside, så den kan holdes opdateret så vidt som muligt. Ole Jørgensen har mundtligt givet tilsagn om, at han efter afslutning af sin uddannelse som datamatiker vil lave en ny og mere spændende hjemmeside til byen.

Opslagstavle v. Eigil Mogensen: Regler: opslagstavlen skal se ordentlig ud efter aftale med Dagli’Brugsen. Der vil altid være arrangementskalendere sat op for indeværende + næste måned. Skal man have et opslag på opslagstavlen, kan et sådan sendes til Eigil på mail Eigilmogensen@gmail.com, eller man kan aflevere et sådant personlig til Eigil i A-5 størrelse. Han vil så sætte det pågældende arrangementsopslag op. Evt. kan han hjælpe med at lave opslaget. Arrangementer til arrangementskalenderen kan også mailes til Eigil, afleveres personligt eller telefoneres direkte til ham. Opslagstavlen er ikke til kommercielt brug.

Valg: Eigil modtager ikke genvalg. I stedet vælges nuværende suppleant Kent Johansen, og Niels Chr. Andersen vælges som suppleant.

Vedr. hjemmeside: Der er ønske om, at foreningerne selv kan rette i bestyrelsernes sammensætning, når generalforsamlingerne er overstået i stedet for som nu, hvor man som forening kun selv kan indsende arrangement.

Lokalrådet indkalder foreningerne og andre interesserede til møde vedr. ny hjemmesides udformning sammen med Ole Jørgensen til efteråret.

Hærværk i byen, løsningsforslag: vælge ungmedlemmer i foreningerne, da dette måske kan give lidt mere ansvasrsfølelse. Mister vil evt. gerne gøre en indsats for at snakke med de unge. Åbne klubhuset 2 aftener ugtl. med en voksen, men UDEN alkohol, genopstarte ungdomsklub, er de unge interesserede?

Evt.:  Marianne Møller og Sara Marie:  Multihuset står ofte tomt, skolen vil gerne kunne bruge lokalerne. De retter henvendelse til bestyrelsen for Multihuset.

Tanker fremme om, at skolen og foreningerne evt. kan bytte Multihuset med en nybygning/tilbygning ved det gamle klubhus.

Niels Chr. kommer med forslag om at gøre noget ved træerne langs stien gennem campingpladsen, da de ikke har det for godt. Opfordres til at tale med ejeren af campingpladsen.

Ref. Hanne Stensdal Hansen